Prosperity for All
A Town to grow, work, play & prosper in

Welkom boodskap vanaf Burgemeester

Ons visie is “Vooruitgang vir almal”, en dit is die idee van die kunstefees.  Vir almal se talente om ‘n platform te hê en ervaar en gevoel te word deur vele.  Die Feesgangers komplimenteer die deelnemers en die deelnemers komplimenteer die feesgangers.

Toerisme, sport, kunste en kultuur is Oudtshoorn se passie en om deel te wees van die 25ste jaar van KKNK is wonderlik.  Oudtshoorn munisipaliteit heet almal welkom hier in ons warme dorp en hoop elkeen vind ‘n koelte briesie in die propvol program.  Geniet die gasvryheid van die dorp en wees nogsteeds respekvol teenoor mekaar.

Feesgangers en deelnemers kom ons leef die jaar die tema van die kunstefees uit en maak seker jy het lekker nesgeskrop in Oudtshoorn en word ‘n kultuurdier hierdie fees.

Welcome message from the Mayor

Our vision is “Progress for All”, and that is the idea of the Arts Festival, for everyone’s talents to have a platform, be experienced and felt by many. The festival goers complement the participants and the participants complement the festival goers.

Tourism, sports, arts and culture is Oudtshoorn’s passion and being part of the 25th year of KKNK is wonderful. Oudtshoorn municipality welcomes everyone here in our warm town and hopes everyone will find a cool breeze in the packed program. Enjoy the hospitality of the town and still be respectful of each other.

Festival goers and participants, come to live this year the theme of the arts festival and make sure you have a nice stay in Oudtshoorn and become a culturalist this festival.

Umyalezo wolwamkelo ovela kuSodolphu

Umbono wethu  uthi “Intuthuko kumntu wonke”, kwaye leyo yinjongo yalo myhadala wezobuGcisa neNkcubeko. Ukuze iitalente zabantu bonke zibe nokunikwa iqonga ukuze zixhanyulwe kwaye ziviwe ngabaninzi. Abatyeleli kumnyhadala bazalisekisa abathathi-nxaxheba kanti nabathathi-nxaxheba bazalisekisa abatyeleli kumnyhadala.

Ukukhenketho, ezemidlalo, ubugcisa  nenkcubeko ziyathandwa eTshorweni  kwaye ukuba yinxalenye yonyaka wama-25 yomnyhadala wezobugcisa nenkcubeko we Little Karoo kungumangaliso. Umasipala wase-Tshorweni wamkela wonke umntu apha kwidolophu yethu elifudumeleyo kwaye uthemba ukuba wonke umntu uya kufumana impolo kwiprogram ehleliweyo. Yonwabela ukwamkeleka kule dolophu,  sihloniphane omnye nomnye.

Batyeleli kumyhadala kunye nabathathi-nxaxheba  kulo nyaka philani umxholo wobugcisa kwaye niqinisekise ukuba nikonwabele ukuhlala kwenu e-Tshorweni kwaye nibe ziintanda bugcisa nenkcubeko kulo myhadala