Prosperity for All
A Town to grow, work, play & prosper in

Water supply problems on the Little Karoo Rural Water Supply Scheme

Oudtshoorn, 11 January 2019 – Water supply to the Little Karoo Rural Water Supply Scheme is under great pressure due to problems with the borehole pumps at two of the boreholes with the strongest supply. There is therefore a possibility that consumers can be without water and consumers are advised to use water very sparingly.

The Huis river, from where De Rust gets its water, is currently flowing very poorly and residents are cautioned to use water very sparingly. Due to the water supply problems on the Little Karoo Rural Water Supply Scheme, the provision cannot currently be supplemented from there to De Rust.

The issues are addressed at a high level and everything is done to solve the problems as speedily as possible.

Watervoorsieningsprobleme op die Klein Karoo Landelike Watervoorsiening Skema

Watervoorsiening aan die Klein Karoo Landelike Watervoorsiening Skema is onder groot druk weens probleme met die boorgatpompe by twee van die boorgate met die sterkste lewering. Daar is dus ‘n moontlikheid dat verbruikers sonder water kan wees en verbruikers word gemaan om asseblief baie spaarsamig water te gebruik.

Die Huisrivier, vanwaar De Rust sy water kry, vloei tans baie swak en inwoners word gemaan om baie spaarsamig water te gebruik. Weens die watervoorsieningsprobleme op die Klein Karoo Landelike Watervoorsiening Skema, kan die voorsiening tans ook nie daarvandaan na De Rust aangevul word nie.

Die sake geniet aandag op ‘n hoë vlak en alles moontlik word gedoen om die probleme so spoedig moontlik op te los.

Iingxaki malunga nonikezelo lwamanzi kuthungelwano lwemibhobho yasemaphandleni eKaroo eNcinance

Ukuhanjiswa kwamanzi abhekiswa kuthungelwano lwemibhobho yasemaphandleni lonikezelo manzi lwe Little Karoo kuphantsi koxinzelelo olukhulu ngenxa yeengxaki kwiimpompo ezimbini ezikwimithombo  enikezela amanzi ngokumandla. Ntoleyo ethetha ukuba kunokwenzeka ukuba uluntu lungafumani manzi, kungoko lucetyiswa uluntu ukuba lusebenzise amanzi ngobungcathu.

Amanzi omlambo i-Huisrivier, apho idolophana i -De Rust ifumana khona amanzi, okwangoku ahamba ngokucothayo kwaye uluntu luyalumkiswa ukuba lusebenzise amanzi ngokungcathu. Ngenxa yeengxaki zokubonelela ngamanzi kuthungelwano lwemibhobho yasemaphandleni lonikezelo manzi lwe Little Karoo, ubonelelo lwamanzi okwangoku alukwazi ukuthatyathwa khona apho lubhekiselelwe  e-De Rust.

Iingxaki ezikhankanyiweyo zifumana ingqwalasela emandla kwaye konke okusemandleni kuyenziwa ukusombulula le ngxaki ngokukhawuleza okudibene nokungxama.